Aktuality / akce


Vítáme Vás na stránkách Městské knihovny ve Velešíně a máme radost, že jste našli cestu mezi knihy.

Služby

půjčování knih - beletrie a naučná literatura z nejrůznějších vědeckých oborů pro dospělé, beletrie a naučná literatura pro děti / regionální literatura / meziknihovní výpůjční služba / zamluvenková služba / půjčování časopisů / internet a tiskárna / online katalog knih / SKAT / souborný katalog / kopírování z fondu knihovny / sbírky zákonů, bibliografické informace / informace o EU

Akce

 

informatická výchoa pro MŠ a ZŠ / výstavy obrazů, fotografií / besedy / koncerty / přednášky pro veřejnost

 

 

 

Informace pro čtenáře


Výpůjční doba

Pondělí - 8,00 - 11,30 / 12,30 - 17,00 hodin

Středa - 8,00 - 11,30 / 12,30 - 16,00 hodin

Čtvrtek - 10,00 - 11,30 / 12,30 - 17, 00 hodin

Úterý a pátek - zavřeno

Ceník

  zápisné na rok pro dospělé   60 Kč
  zápisné na rok pro děti, studenty a důchodce   30 Kč
  poplatek za poškození čárkového kódu   10 Kč
  poplatek za ztrátu průkazky   10 Kč
  poplatek za ztrátu knihy   cena knihy + 30 Kč za zpracování
  internet   zdarma
  tisk   3 Kč / 1 ks papíru
  kopírování A4 - jednostranně   3 Kč
  kopírování A4 - oboustranně   4 Kč
  UPOMÍNKY  
  1. upomínka   15 Kč
  2. upomínka   25 Kč
  3. upomínka   50 Kč
  4. upomínka   100 Kč

 

 

Výpůjční řád

Knihy, časopisy a ostatní dokumenty se půjčují zapsaným čtenářům. Čtenářem se může stát každý občan, který zaplatí zápisné 60,- Kč na rok. Děti a důchodci platí na rok 30,- Kč. Za ztrátu průkazky se platí 10,- Kč. Čtenář podává písemnou přihlášku, na níž podpisem stvrzuje, že je obeznámen s výpůjčním řádem, a že se zavazuje tento řád dodržovat. Při zápisu předkládá svůj občanský průkaz. Dětem podepisuje přihlášku jeden z rodičů. Výpůjční doba knih je 6 týdnů. Po uplynutí této doby může knihovna výpůjčku prodloužit, nepožádá-li o knihu jiný čtenář. Ve výjimečných případech lze knihu ke studiu ponechat čtenáři na delší dobu podle dohody, čtenář si však musí výpůjčky knih pravidelně prodlužovat. Neodevzdá-li čtenář knihy ve stanovené době, bude písemně upomenut. Za I. upomínku zaplatí 15,- Kč, za II. upomínku 25,- Kč a za III. upomínku 50,- Kč a za IV.upomínku 100,- Kč. Nevrátí-li čtenář knihy po 4 zaslaných upomínkách, budou knihy vymáhány prostřednictvím Městského úřadu Velešín. Ztrátu nebo poškození knihy (včetně poškození obalu) je povinen nahradit ten čtenář, na jehož čtenářský průkaz byla kniha půjčena. Výši náhrady za menší poškození určí knihovník. Ztracenou nebo zničenou knihu nahradí čtenář částkou ve výši pořizovací ceny ztracené knihy. Nemůže-li knihovna ztracenou (poškozenou) knihu postrádat, je čtenář povinen nahradit škodu uvedením v původní stav. Znamená to, že čtenář je povinen do doby stanovené knihovnou obstarat jiný zachovalý výtisk téže knihy, téhož vydání nebo pořídit na vlastní náklad fotokopii. Stejná stanovení platí i pro časopisy a ostatní dokumenty. Je proto v zájmu čtenáře, aby si knihy při půjčování řádně prohlédli a zjištěná poškození ihned hlásil, jinak ručí za všechna poškození. Při všech způsobech náhrady za ztracenou (zničenou) knihu hradí čtenář i náklady na knihovnické zpracování ve výši 30,- Kč svazek. Při poškození čárkového kódu v knize zaplatí čtenář 10,-Kč. Změnu adresy je čtenář povinen ihned ohlásit knihovně. Čtenář nesmí knihy z knihovny půjčovat dále svým známým. Čtenář má právo využívat všech seznamů, pomůcek a ONLINE katalogu, které jsou jim určeny. Dále má právo požádat o zamluvení půjčené knihy, požádat o zprostředkování výpůjčky odborné literatury pomocí meziknihovní výpůjční služby podle podmínek celostátně pro tuto službu platných. Za tuto službu zaplatí 30,- Kč(poštovné). Knihy zařazené v příruční knihovně se půjčují pouze prezenčně. Čtenářem přestává být kdo úmyslně poškodí knihy nebo způsobí knihovně svým jednáním škodu, kterou nenahradí. Z řad čtenáře může být natrvalo nebo na čas vyloučen ten, kdo soustavně porušuje výpůjční řád. O vyloučení rozhoduje knihovník. Čtenář je povinen sledovat všechna oznámení týkající se provozu knihovny.

 

Historie


Počátky trvalého osídlení Velešínska spadají do první třetiny 13.století, kde se na skalnatém ostrovu nad řekou Malší, ležícím proti nejstarší části města Latránu, začal budovat královský hrad. Za vlády mužů rodu pětilisté růže Rožmberků byl hrad opuštěn a do dnešních časů z něj zůstaly jen poměrně nepatrné trosky. Od r. 1487 náleželo městečko i jeho okolí k novohradskému panství. V 16.století měla řada domů na náměstí mnohem vznešenější podobu než dnes. V 18. a 19. století postihly náměstí rozsáhlé požáry. 

Vlastní znak začalo městečko Velešín užívat až od první poloviny 16.století. V 18. století zde vznikla takzvaná královská stavba koněspřežky, kterou projektoval a zpočátku i řídil František Antonín Gerstner, byla zahájena v r. 1825 a dokončena v r. 1830. Dne 30.9.1828 byl zahájen pravidelný provoz. Osobní vlak projel trať v délce 128 km za 12 hodin, doprava nákladu trvala 3 dny. Nejbližší stanice koněspřežky byla na Holkově. 

Příznivým obdobím pro rozvoj Velešína byla také první polovina tohoto století - zejména 20.-30.léta. Vznikem společnosti Jevan v r. 1919 byly položeny základy pozdějšího rozmachu průmyslu. Významným činem tohoto období se stalo pořízení rozvodů elektřiny a vody. Od 20.let začal být Velešín považován za oblíbené letovisko na Malši až do poloviny 70.let, kdy se postavila přehrada. Dnešní Velešín má 4003 obyvatel. 

Nejstarší zápisy o knihovně ve Velešíně jsou v kronice od r. 1920 a knihovníkem byl p. Josef Kamarýt, tehdejší vrchní komisař finanční stráže. Vedl také obecní kroniku. Obecní lidová knihovna byla umístěna na radnici a měla 550 svazků, byly to většinou dary občanů a hlavně knihovníka J.Kamarýta. Prostředky na knihy dostávala knihovna např. od Záložny, další peníze si knihovní rada za vedení knihovníka vydělala pořádáním hudební akademie. V r.1925 vykazovala knihovna 1163 knih, 56 čtenářů a 2 388 výpůjček. V r.1931 se zmenšil zájem občanů o kulturu vůbec, protože byla velká nezaměstnanost. 

V době okupace bylo hodně knih zakázáno a zničeno. O této době se v kronice moc nepíše. V r.1943-1949 byl knihovníkem p. Jan Ondřich. Knihovna bývala otevřena jen v neděli dopoledne, šlo o práci dobrovolnou. Knihovník dostával od obce 2m3 dřeva. V té době se knihovna několikrát stěhovala, jako například po válce do domu č. l. (u Išků), kam zařízení darovala továrna Jikov. Všechny knihy se znova opatřily novým obalem, současně byl dán do pořádku obecní archiv, kde bylo několik vzácných pergamentů, např. povýšení Velešína na městys, právo trhů apod. 

V r.1963 vznikla Místní lidová knihovna. Fond neustále rostl. V r.1970 se konala porada o realizaci Střediskové knihovny ve Velešíně. Koncem roku byla knihovna oficiálně předána nové profesionální knihovnici paní Zdeně Stahlové a v lednu 1971 zahájila svou činnost. Knihovnice byla zaměstnankyní Okresní knihovny Český Krumlov a pracovala ve Velešíně 18 let. V r. 1989 se knihovna stěhovala do budovy bývalé staré školy v Latráni. V červnu 1992 se opět přestěhovala do nových prostor, do budovy bývalých jeslí nad poštou. Jsou to prostory pěkné, ale o něco menší, proto byl proveden větší odpis knih, při kterém byly vyřazeny staré a nečtené knihy. Ty byly za symbolické ceny prodány.. 

10. března 1993 bylo poprvé po stěhování otevřeno. V knihovně kromě knih se půjčuje také 29 druhů časopisů, dělají se zde různé výstavy, besedy apod. Pořádají se také informatické lekce pro ZŠ a MŠ. 

V r.1996 byl Velešín povýšen na město a ze Střediskové knihovny se stala Městská knihovna. V r.1997 byl zakoupen pro knihovnu první počítač. Od začátku roku 1998 je Městská knihovna zařazena pod Kulturní zařízení Velešín. Dnes je v knihovně 17 600 knih a chodí k nám téměř 480 čtenářů. Od července r.2001 spadá knihovna pod Odbor kultury, sportu a mládeže. 

Dne 5.12.2001 zahájila knihovna půjčování přes elektronický výpůjční protokol. 

Od r. 2003 je knihovna organizační složkou Městského úřadu Velešín. 

Od července r. 2005 přešla knihovna z knihovnického programu LANius na Clavius.

28.05.2007 - knihovna uzavřena z důvodu stěhování do nových prostor v ZDŠ ve Velešíně.

28.06.2007 - "Den otevřených dveří" - slavnostní otevření a prohlídka nové knihovny

 

Kontakt


Městská knihovna ve Velešíně

Vedoucí knihovny / Jana Buchancová

Adresa / Družstevní 340, 382 32 Velešín

  +420 731 181 433 / +420 380 331 847

   knihovna@velesin.cz

GPS: 48.8288331N, 14.4591933E

 


STATISTIKA / GDPR


 

                                  

 

     

 


© Městská knihovna ve Velešíně 2018 Designed by WEBPAGE