Výpůjční řád Městské knihovny ve Velešíně

Knihy, časopisy a ostatní dokumenty se půjčují zapsaným čtenářům. Čtenářem se může stát každý občan, který zaplatí zápisné 60,- Kč na rok. Děti a důchodci platí na rok 30,- Kč. Za ztrátu průkazky se platí 10,- Kč.

Čtenář podává písemnou přihlášku, na níž podpisem stvrzuje, že je obeznámen s výpůjčním řádem, a že se zavazuje tento řád dodržovat. Při zápisu předkládá svůj občanský průkaz. Dětem podepisuje přihlášku jeden z rodičů.

Výpůjční doba knih je 6 týdnů. Po uplynutí této doby může knihovna výpůjčku prodloužit, nepožádá-li o knihu jiný čtenář. Ve výjimečných případech lze knihu ke studiu ponechat čtenáři na delší dobu podle dohody, čtenář si však musí výpůjčky knih pravidelně prodlužovat.

Neodevzdá-li čtenář knihy ve stanovené době, bude písemně upomenut. Za I. upomínku zaplatí 15,- Kč, za II. upomínku 25,- Kč a za III. upomínku 50,- Kč a za IV.upomínku 100,- Kč. Nevrátí-li čtenář knihy po 4 zaslaných upomínkách, budou knihy vymáhány prostřednictvím Městského úřadu Velešín.

Ztrátu nebo poškození knihy (včetně poškození obalu) je povinen nahradit ten čtenář, na jehož čtenářský průkaz byla kniha půjčena. Výši náhrady za menší poškození určí knihovník. Ztracenou nebo zničenou knihu nahradí čtenář částkou ve výši pořizovací ceny ztracené knihy. Nemůže-li knihovna ztracenou (poškozenou) knihu postrádat, je čtenář povinen nahradit škodu uvedením v původní stav. Znamená to, že čtenář je povinen do doby stanovené knihovnou obstarat jiný zachovalý výtisk téže knihy, téhož vydání nebo pořídit na vlastní náklad fotokopii. Stejná stanovení platí i pro časopisy a ostatní dokumenty. Je proto v zájmu čtenáře, aby si knihy při půjčování řádně prohlédli a zjištěná poškození ihned hlásil, jinak ručí za všechna poškození. Při všech způsobech náhrady za ztracenou (zničenou) knihu hradí čtenář i náklady na knihovnické zpracování ve výši 30,- Kč svazek. Při poškození čárkového kódu v knize zaplatí čtenář 10,-Kč.

Změnu adresy je čtenář povinen ihned ohlásit knihovně. Čtenář nesmí knihy z knihovny půjčovat dále svým známým. Čtenář má právo využívat všech seznamů, pomůcek a ONLINE katalogu, které jsou jim určeny. Dále má právo požádat o zamluvení půjčené knihy, požádat o zprostředkování výpůjčky odborné literatury pomocí meziknihovní výpůjční služby podle podmínek celostátně pro tuto službu platných. Za tuto službu zaplatí 30,- Kč(poštovné). Knihy zařazené v příruční knihovně se půjčují pouze prezenčně.

Čtenářem přestává být kdo úmyslně poškodí knihy nebo způsobí knihovně svým jednáním škodu, kterou nenahradí. Z řad čtenáře může být natrvalo nebo na čas vyloučen ten, kdo soustavně porušuje výpůjční řád. O vyloučení rozhoduje knihovník.

Čtenář je povinen sledovat všechna oznámení týkající se provozu knihovny.